กฐินพระราชทานกองทัพบกปี ๒๕๕๗

กฐินพระราชทานกองทัพบกปี ๒๕๕๗ ทอดถวาย ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

กองทัพบก ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้า พระกฐินพระราชทานเพื่อทอดถวาย ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ประจำปี ๒๕๕๗

ในปี ๒๕๕๗ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้กองทักบกรับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นี้
สำหรับวัดหงษ์รัตนารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองบางกองใหญ่ (คลองบางหลวง) แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทิศตะวันออกจรดคลองหลังศูนย์สาธารณสุข ๓๓ ทิศตะวันตกจรดคลองเล็กตามแนววัด ทิศเหนือจรดสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ และทิศใต้จรดคลองบางกอกใหญ่ รวมเนื้อที่ของวัดประมาณ ๔๖ ไร่เศษ ได้รับการอนุบำรุงนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน แสดงให้เห็นถึงความเลื่อมใส ศรัทธาที่ประชาชนชาวไทยถวายแด่พระพุทธศาสนา ทุกยุคทุกสมัยที่พุทธศาสนิกชนเฝ้าทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จนตกทอดผ่านกาลสมัยมาจวบจนปัจจุบัน
กองทัพบกจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้บริจาคทรัพย์ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี่ตามกำลังศรัทธา ซึ่งสามารถบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลถวายบผ้าพระกฐินพระราชทานร่วมกับกองทัพบกได้ที่บริเวณพิธี หรือที่กองการสงเคราะห์กรมสวัสดิการทหารบก ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเพื่อเป็นทุนในการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามตามวัตถุประสงค์ของวัด ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบทอดธำรงพระพุมธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือนสืบไป
ในวันประกอบพิธีถวายกฐินพระราชทานวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ กองทัพบกได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ของกรมแพทย์ทหารบก และช่างตัดผมของกองทัพภาคที่ ๑ ให้บริการแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงโดยไม่คิดมูลค่าด้วย